INTIMA

Fusta i ferro
67 x 12 x 13 cm.
Núm. 37696
Col·lecció J.V. Barcelona.